You are here

Asia Business Database

ZHONGSHAN NANTOU SHAOXI DEVELOPMENT COMPANY

Company Information


  • Company Name: ZHONGSHAN NANTOU SHAOXI DEVELOPMENT COMPANY
  • Country: CHINA
  • Address: JiShuiPai AnShe, NanTou Town, ZhongShan, Guangdong
  • International Area Code: 86
  • Phone: 0760-3110666 (+86-0760-3110666)
  • Fax: 0760-3110222 (+86-0760-3110222)
  • Contact: Jiangkun, LIN
  • Area: Guangdong

Buy Now:
More Links