You are here

Asia Business Database

LONGJING LONGJING CREDIT UNION GONGNONG STOCKPILE THOSE

Company Information


  • Company Name: LONGJING LONGJING CREDIT UNION GONGNONG STOCKPILE THOSE
  • Country: CHINA
  • Address: JiSheng Street, LongJing, Jilin
  • International Area Code: 86
  • Phone: 0433-3224226 (+86-0433-3224226)
  • Contact: Zhouri, PU
  • Area: Jilin

Buy Now:
More Links