You are here

Asia Business Database

PINGLIANG HONGQIJIE CREDIT UNION GONGNONG ZHONGLU SALES DEPARTMENT

Company Information


  • Company Name: PINGLIANG HONGQIJIE CREDIT UNION GONGNONG ZHONGLU SALES DEPARTMENT
  • Country: CHINA
  • Address: GongNongZhong Road, PingLiang, PingLiang, Gansu
  • International Area Code: 86
  • Phone: 0933-8218678 (+86-0933-8218678)
  • Contact: Yueping, BIAN
  • Area: Gansu

Buy Now:
More Links