You are here

Asia Business Database

JIANGMEN JIANQIAO DEVELOPMENT COMPANY

Company Information


  • Company Name: JIANGMEN JIANQIAO DEVELOPMENT COMPANY
  • Country: CHINA
  • Address: GangKou Road 86#, JiangMen, Guangdong
  • International Area Code: 86
  • Phone: 3361269 (+86-3361269)
  • Fax: 3364042 (+86-3364042)
  • Contact: Guoying, WU
  • Area: Guangdong

Buy Now:
More Links